Visit to Scotland 2006
OK. On the road to city-seeing, Edinburg