Visit to Scotland 2006
Scotland: on the way to Edinburg trhu Oban, Stirling, etc..